Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(τελευταία ενημέρωση 20-07-2023)

Όροι Χρήσης

O διαδικτυακός τόπος endon-gnosis.gr, εφεξής καλούμενος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ, αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ», εφεξής καλουμένη ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ, η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, αριθμός 3. Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ έχει σκοπό την έκθεση, την διαφημιστική προώθηση και πώληση των βιβλίων που εκδίδει και διανέμει η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ.

Ευρετήριο των Όρων Χρήσης

Σύμβαση χρήσης

Η χρήση του παρόντος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, χωρίς καμμία εξαίρεση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί την χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να απέχει από την χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ που, ενδεικτικά, περιλαμβάνει λογότυπα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ., εφεξής καλούμενο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα της ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ ή τρίτων που έχουν παραχωρήσει στην ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ άδεια εκμετάλλευσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το ισχύον Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.
Η εμφάνιση του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ δεν θα πρέπει κατά κανέναν τρόπο να εκληφθεί από οιονδήποτε ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η οιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, μεταγλώττιση, μετάφραση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διανομή ή αναμετάδοση με οιοδήποτε μέσο, του συνόλου ή μέρους του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ οφείλει να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες και υπηρεσίες του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει, λόγω κακής ή αθέμιτης χρήσης, τεχνική βλάβη ή προβλήματα στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ή στα συστήματα που τον φιλοξενούν, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Υπό οιεσδήποτε συνθήκες όμως, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ δεν φέρει καμμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς σφάλματα ή προβλήματα, ούτε ότι ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ή/και οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων συνδέεται ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα είναι απαλλαγμένοι από ζημιογόνο λογισμικό. Συνεπώς, η ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη ή απώλεια δεδομένων που τυχόν προκληθεί στο σύστημα υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, λόγω της χρήσης του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και των υπηρεσιών του, βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ δεν έχει οιονδήποτε έλεγχο και δεν φέρει καμμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών που παρέχουν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ αποφασίσει να επισκεφθεί, διαμέσου των εν λόγω συνδέσμων, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ δεσμεύεται να προστατεύει και να περιορίζεται μόνο σε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την συναφή Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. Πληροφορίες που λαμβάνονται και συλλέγονται αυτόματα

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ από κάποιον επισκέπτη/χρήστη, λαμβάνονται και συλλέγονται αυτόματα οι ακόλουθες πληροφορίες: η πλήρης διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέφθηκε ο χρήστης, το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποίησε, η ημερομηνία και ώρα που επισκέφθηκε τον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ και η διεύθυνση IP από την οποία ήταν συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται κυρίως για λόγους προστασίας του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ από κακόβουλη χρήση καθώς επίσης για στατιστικούς και άλλους διαχειριστικούς λόγους.

2. Πολιτική για τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην εφαρμογή πλοήγησης (browser) του επισκέπτη/χρήστη κατά την διάρκεια της πλοήγησής του στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ και είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του, όπως για την επιλογή της γλώσσας στην οποία προβάλλονται οι ιστοσελίδες, την προσθήκη προϊόντων στο «καλάθι αγορών», την χρήση της σελίδας Επικοινωνίας κ.λπ. Ωστόσο, ο επισκέπτης/χρήστης έχει την δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να ενεργοποιήσει κατάλληλη ρύθμιση στην εφαρμογή πλοήγησής του, ώστε να διαγράφει cookies που έχουν αποθηκευτεί, να απενεργοποιήσει πλήρως την αποθήκευση cookies κ.λπ. Στην τελευταία περίπτωση όμως, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις λειτουργίες του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

3. Πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τον επισκέπτη/χρήστη

Για να πλοηγηθεί ο επισκέπτης/χρήστης στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ δεν χρειάζεται να παρέχει προσωπικά του δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα θα ζητηθούν από τον επισκέπτη/χρήστη μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(1) Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της σελίδας επικοινωνίας του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, ζητείται το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη/χρήστη.
(2) Υποβολή παραγγελίας προϊόντων, μέσω του «καλαθιού αγορών» του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή ζητούνται από τον επισκέπτη/χρήστη το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική του διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και επιπλέον τυχόν στοιχεία έκδοσης τιμολογίου για επαγγελματική χρήση (δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ.), με αποκλειστικό σκοπό την διεκπεραίωση της αντίστοιχης παραγγελίας.

4. Μη εκχώρηση σε τρίτους

Η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ δύναται να επεξεργάζεται και να δημοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν την χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, χωρίς να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση των επισκεπτών/χρηστών του. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ σε καμμία περίπτωση δεν θα ενοικιάσει, πωλήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών/χρηστών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την περίπτωση που αυτά ζητηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

5. Διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες ταχυμεταφορών (courier)

Η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ υποχρεωτικά διαβιβάζει σε τρίτο πρόσωπο (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία μεταφορών ή ταχυμεταφορών) τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας του. Τα δεδομένα αυτά είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (Πόλη / Περιοχή, οδός, αριθμός) και τηλέφωνο επικοινωνίας του παραλήπτη.
Η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ, εφαρμόζοντας την γενική πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από επισκέπτη/χρήστη για ενημέρωση - γνωστοποίηση της ταυτότητας του συνεργαζόμενου παρόχου μεταφορών, θα ανταποκρίνεται γνωστοποιώντας τα στοιχεία του παρόχου που έχει αναλάβει την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεταφοράς για την οποία υποβάλλεται έκαστο αίτημα.

6. Διόρθωση ή Διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν στο αρχείο του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και να ζητήσει την διόρθωση ή την διαγραφή τους.

7. Συναίνεση

Η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ από μέρους του επισκέπτη/χρήστη και η υποβολή των προσωπικών του δεδομένων, συνεπάγεται την συγκατάθεσή του όσον αφορά στην συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όροι Πώλησης

1. Τιμές πώλησης

Επισημαίνεται ότι οι αναγραφόμενες τιμές πώλησης των βιβλίων του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, είναι τιμές λιανικής πώλησης και συμπεριλαμβάνουν τον αντίστοιχο Φ.Π.Α.

2. Τρόποι υποβολής παραγγελίας

Α. Παραγγελία On-Line μέσω του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο επισκέπτης/χρήστης προσθέτει τα προϊόντα που επιθυμεί στο «καλάθι αγορών» του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται, υποβάλει On-Line τα στοιχεία χρέωσης και τα στοιχεία του παραλήπτη και επιλέγει τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας του.

Β. Τηλεφωνικά

Στο τηλέφωνο επικοινωνίας της ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ (210 4113635) κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

  • 10:00 – 13:30, Δευτέρα έως Παρασκευή
  • 18:00 - 20:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή

Γ. Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Μέσω της φόρμας που διατίθεται στην σελίδα Επικοινωνίας του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ή με απευθείας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Τρόποι Πληρωμής

Α. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα

Ο πελάτης πληρώνει το ποσό εξόφλησης της παραγγελίας του με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών της epay (www.epayworldwide.gr).

Β. Πληρωμή μέσω PayPal

Ο πελάτης πληρώνει το ποσό εξόφλησης της παραγγελίας του μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών της Paypal (www.paypal.com). Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε μέσω του λογαριασμού Paypal του πελάτη (εάν διαθέτει τέτοιον), είτε με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (ακόμη κι αν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό Paypal).

Γ. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο πελάτης καταθέτει το ποσό πληρωμής της παραγγελίας του στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Κατόπιν, ο πελάτης ενημερώνει την ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ για την πληρωμή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω τηλεφώνου στο τηλέφωνο 210 4113635, ώστε να προχωρήσει η εκτέλεση της παραγγελίας.
Αν η υλοποίηση της τραπεζικής συναλλαγής περιλαμβάνει τυχόν έξοδα (π.χ. έμβασμα από άλλη τράπεζα ή χώρα, κ.λπ.) τότε αυτά βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

4. Αποστολή προϊόντων

Α. Αποστολή στην Ελλάδα

Οι αποστολές εντός Ελλάδας γίνονται χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη (όλα τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά την ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ) και πραγματοποιούνται μέσω των ΕΛΤΑ ή άλλων εταιρειών μεταφορών ή ταχυμεταφορών (courier). Για τις αποστολές εντός Ελλάδας ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως από 1 έως 7 εργάσιμες μέρες μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

Β. Αποστολή εκτός Ελλάδας

Οι αποστολές προς το εξωτερικό γίνονται κατά κανόνα με τα ΕΛΤΑ ή κατά περίπτωση με άλλες εταιρείες διεθνών ταχυμεταφορών. Οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών εξαρτώνται από τους χρόνους των ΕΛΤΑ ή της αντίστοιχης εταιρείας ταχυμεταφορών αλλά και από την χώρα προορισμού.

5. Καθυστέρηση παραγγελίας - Ανωτέρα βία

Η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην αποστολή ή παράδοση των προϊόντων της, που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, αδυναμία ή βλάβη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, καθυστερήσεις των ταχυδρομικών/μεταφορικών υπηρεσιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, φυσικές καταστροφές, κλπ. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επικοινωνήσει με τον πελάτη προκειμένου να έρθουν σε συνεννόηση για την διευθέτηση της παραγγελίας του.

6. Επιστροφές

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει κακέκτυπο ή ελαττωματικό βιβλίο, ή τίτλο διαφορετικό από αυτόν που παρήγγειλε, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ άμεσα (εντός 7 ημερών από την παραλαβή του βιβλίου), ώστε κατόπιν συνεννόησης, να γίνει αντικατάσταση ή επιστροφή του βιβλίου. Σε περίπτωση υπαιτιότητας της ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την τελευταία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια του Πειραιά (Ελλάδα).

endon logo top gr